موضوع: فرهنگ و تمدن ایران‌زمین

تاریخ: 1396-04-16


امروز جشن تیرگان است. این جشن در تیر روز از ماه تیر، سیزدهمین روز از ماه تیر (در گاهشمار ایران باستان) برگزار می‌شده است. گفته‌اند در این روز «آرش شُواتیر» از کوه رویان تیر بینداخت و تیر او در میان کوهی بین فَرغانه و تُخارستان بر درختی عظیم برخورد و همان جا مرز میان ایران و توران شد. به این ترتیب همه‌ی سرزمین‌هایی که افراسیاب پادشاه توران از منوچهر پادشاه ایران گرفته بود، به ایران بازپس داده شد. از همین رو ایرانیان این روز را جشن گرفتند و سنت ایرانیان بود که در این جشن نان تازه می‌پختند و میوه‌های تازه می‌خوردند. جشن تیرگان دو روز به درازا می‌کشید؛ روز نخست یعنی «تیر روز» را تیرگان کوچک و دومین روز یعنی «گوش روز» را تیرگان بزرگ می‌نامیدند. در سبب پیدایش این جشن باستانی، داستان دیگری هست: «در این روز چون کی‌خسرو از جنگ با افراسیاب باز‌می‌گشت، بر سر چشمه‌ای تنها ماند و همان جا به خواب رفت یا به قولی فرشته‌ای بر سر او آمد و او از بیم بی‌هوش گشت. بیژن پسر گیو از پسِ او برسید و آب بر چهره‌ی پادشاه پاشید تا به خود آمد».
چون کی‌خسرو از مقدسان آیین مزدایی و از جمله‌ی جاویدانان است، پیروان این آیین به این رویداد تبرک جستند و در روز تیرگان خود را در آب چشمه‌ها می‌شستند. «شُواتیر» به معنای «تیزتیر»، لقب آرش کمان‌گیر است.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.