موضوع: بررسي جامعه شناسي جنايي فقر

تاریخ: 1395-07-27زندگی اجتماعی انسان به وسیلة هنجارها, قوانین, و مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجاری های اجتماعی که رفتار آن ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند, مقید نباشند, فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج ومرج خواهد شد. (احمدی, 11:1377)

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.